A szerződés létrejötte

A szerződés kétoldalú jogügylet, az a felek egybehangzó akaratnyilvánításával jön létre. A potenciális vevő a DANUBIA ESTATE honlapján az ingatlant megtekintette és nyilatkozik, hogy azt az általa ajánlott vételáron meg kívánja vásárolni azt. Aki a szerződés kötésére ilyen ajánlatot tesz, az ajánlatához kötve marad. Amennyiben a másik fél az ajánlati kötöttség fennállta alatt elfogadó nyilatkozatot tesz, a szerződés létrejön. Távollevőnek tett ajánlat esetén az ajánlati kötöttség annak az időnek az elteltével szűnik meg, amelyen belül az ajánlattevő - tekintettel az ajánlat elküldésének módjára - a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta (Ptk. 211. § (2) bekezdés).

A szerződés távollevők között abban az időpontban jön létre, amikor az elfogadó nyilatkozat az ajánlattevőhöz megérkezik (Ptk. 213. § (1) bekezdés). Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot új ajánlatnak kell tekinteni (Ptk. 213. § (2) bekezdés).

Az írásban tett szerződési nyilatkozat annak a másik félhez történő megérkezésével válik hatályossá.
A még hatályossá nem vált nyilatkozatot vissza lehet vonni. A visszavonásnak legkésőbb a visszavont nyilatkozattal egy időben kell a másik félhez megérkeznie illetve tudomására jutnia (Ptk. 214. § (1)-(2) bekezdés).

A jogszabály a szerződésre meghatározott - többnyire írásbeli - alakot írhat elő.
Az alakiság megsértésével kötött szerződés semmis (Ptk. 217. § (1) bekezdés). Ennek tipikus példája az ingatlan adásvételi szerződés, amely csak írásban érvényes (Ptk. 365. § (3) bekezdés).

Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, a szerződés az ajánlatban foglalt tartalommal jön létre.
Vevő viseli a szerződéskötési költségeket, a tulajdon átruházási illetéket továbbá az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségeit. Eladó viseli az átadással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.